Hulppostkantoor te Haulerwijk

Hulppostkantoor te Haulerwijk

Hulppostkantoor te Haulerwijk

Pentekening vervaardigd door Jan Fokkema, nagetekend aan de hand van een foto.

Geschiedenis van het hulppostkantoor Haulerwijk

1 juli 1869.

De vestiging van het eerste hulppostkantoor, in het pand thans Hoofdweg-boven nr. 10.

Brievengaarder (kantoorhouder) wordt Rienk van de Mei, overleden september 1881.

 

 

Eerste postkantoor
Riekele Poutsma

1 november 1881.

Vermoedelijk wegens opvolging volgt opheffing van het hulppostkantoor. Toentertijd was het gebruikelijk dat bij opvolging het ging van vader op zoon. De zoon Rink Sikkes was bij het overlijden van zijn vader minderjarig en een minderjarige mocht de functie van brievengaarder niet vervullen.

Baarte Egbert Haukes, geboren 6 november 1847, was de eerste postloper in Haulerwijk. Hij moest zelf de post ophalen, dat deed hij natuurlijk te voet, vanuit Oosterwolde of Donkerbroek en dan rondbrengen in Haulerwijk. Geen ge­ makkelijke baan in die tijd, omdat de wegen slecht waren en onverhard, vooral in de winter en de herfst.

Riekele Poutsma postbode, bezorgt bij de gezusters van der Wal een pakje.

16 maart 1889.

Verzoek van de vereniging "Vooruitgang" om voor de postloper Baarte Houkes vrijstelling te verlenen, wegens geloofsovertuiging, om zondags vrij te mogen zijn van postlopen. Dit verzoek werd ingewilligd.

Vermoedelijk werd er ook geen reserve postloper ingeschakeld. Vanaf die tijd werd er in Haulerwijk en Haule geen post bezorgt en ook geen post verzonden op zondag.

eerste hulppostkantoor

Hier zien we het eerste hulppostkantoor in Haulerwijk met de kantoorhouder (ook telefonist) Sietse Houkes, een zoon van Baarte Houkes, geboren op 30-12-1877 (geheel rechts). In uniform, links, Sander S. Halbersma, verder Rink Postma en in burger, hulpbesteller Hans Koning.

1. Sander Halbersma, Geb. 23-08-1885 te Haulerwijk (besteller)
2. Rink Postma, Geb. 10-03-1911 te Haulerwijk (besteller)
3. Hans Koning, Geb. ??? (geb. 04-03-1904 Ooststellingwerf) (hulpbesteller Met Koperen Plaat op Revers)
4. Sytze Houkes (baarte Zn), Geb. 29-12-1877 te Haulerwijk (brievengaarder/ Kantoorhouder)

postzegel

1895 Nieuwjaarsdrukte.

Het hulppostkantoor te Oosterwolde, waaronder ook ressorteren Haulerwijk, Haule en Fochteloo, verkocht 4.600 postzegels van 1 cent. Dit waren de zegels die op een ansicht moesten worden geplakt.

1896.

Verleend wordt aan de postloper (ressort Oosterwolde) een vrije zondag, eens per maand. Op die dagen wordt op kosten van het Rijk daarin voorzien,

1897.

Meester Posthuma heeft in een dagblad gelezen dat als de gemeente een lokaal beschikbaar stelt, het Rijk de kosten van aanleg van telefoonlijnen voor haar rekening neemt.

1898.

Barteld Jan Betten wil pogingen in het werk stellen om het kantoor inzake de telefoonkwestie bij postloper Haukes geplaatst te krijgen.

Men zal dan ook eerder de kans krijgen weer in het bezit te komen van een hulppostkantoor voor de posterijen.

In datzelfde jaar vraagt de vereniging "Vooruitgang" om een telefoonaansluiting, waarvoor de gemeenteraad aan burgemeester en wethouders een machtiging verstrekt. Haulerwijk zal voor een kantoor moeten zorgen.

De gemeente neemt de kosten voor een "telefonist" voor haar rekening.

De inwoners menen dat het  wel geschikt is bij Haukes, omdat die geen zaak drijft.

 

telefooniste
Rechts het postkantoor

Rechts het postkantoor In het derde huis van rechts zat later café-bar "de Feart" in en is thans "Dolly Dimple", Eikensingel nr. 1.  ± 1941

Augustus 1898.

Door de inspectie is voor telefoonhouder het meest geschikt gevonden de heer Sietse Haukes (Baarte zoon), zodat bij hem het telefoon­kantoor gevestigd zal worden.

1899.

Het plan bestond en het is zo uitgevoerd dat de telefoonlijnen als volgt verbonden worden; Haulerwijk rechtstreeks met Smilde. Een telegram moet eerst naar Smilde, voordat het één der dorpen van Ooststellingwerf bereikt.

 

18 september 1899.

De vestiging van een rijkstelefoonkantoor aangesloten op he controlekantoor te Smilde. Het kantoor wordt uitgeoefend in het pand thans Slotemaker de Bruïneweg nr 6.

De eerste telefoonhouder wordt Sietse Haukes (Baarte zoon).

 

1 augustus 1901.

De vestiging van een hulppostkantoor, die wordt ook gehouden in het pand thans Slotemaker de Bruineweg nr 6.

 

Januari 1904.

Groningen wordt in plaats van Smilde controlekantoor voor het hulptelegraafkantoor.

 

5 oktober 1905.

Rijkstelefoonkantoor wordt hulptelegraafkantoor genoemd, het rijkstelefoonkantoor was er ten behoeve van de telegraafdienst voor het telefonisch doorgeven van telegrammen.

Een dergelijk kantoor werd rijkstelefoonkantoor genoemd, terwijl er van openbaar telefoonverkeer nog geen sprake was.

Telegram
Postbode Sander Halbersma

Postbode Sander Halbersma bij de fam. Hof voor reparatie van zijn fiets.

1909.

De invoering van de rijwieldienst op het hulppostkantoor.

December 1914.

De vereniging "Vooruitgang" vraagt aan de gemeente het aan­ brengen van een spreekhal in het toen aanwezige hulppostkantoor, maar dit is afgewezen in dat jaar, omdat men geen kosten in een andermans gebouw wil maken       .

16 november 1919.

Sinds deze datum komt het hulppostkantoor onder het hoofdpostkantoor Oosterwolde.

4 januari 1922.

De vestiging van een hulptelefoonkantoor, in verbinding met Gorredijk.

1 augustus 1928.

Sinds deze datum is het hulppostkantoor voor de postdienst onder het hoofdpostkantoor Drachten.1937.

1937.

Het hulppostkantoor wordt verplaatst naar thans Leeksterweg nr. 8. Kantoorhouder wordt Sander Halbersma, voorheen postloper te Haulerwijk.

15 oktober 1945.

Sander Halbersma wordt als kantoorhouder opgevolgd door zijn zoon Sipke Halbersma, overleden in 1976.

15 februari 1957.

13.00 uur! De in dienststelling van de automatische telefooncentrale, voorlopig uitsluitend voor lokaal automatisch verkeer; het hulp-P.T.T.-kantoor wordt omgezet in een hulppostkantoor met cel-gesprekken­ dienst; het telefoonkantoor te Leeuwarden blijft aangewezen als kantoor van beheer voor de telefoondienst.

Postkantoor Leeksterweg

Leeksterweg.

Sander Reinders

Sander Reinders als besteller P.T.T

23 december 1957.

Het lokaal automatisch telefoonnet wordt interlokaal automatisch bereikbaar.

1 november 1974.

Het hulppostkantoor wordt voor de postdienst overgebracht van het ressort van het hoofdpostkantoor Drachten naar het ressort van het hoofdpostkantoor Gorredijk; het telegraafkantoor Amsterdam blijft aangewezen als overgangskantoor voor de telegraafdienst; voor de telefoondienst blijft het telefoondistrict Leeuwarden optreden als kantoor van beheer.

1 december 1976.

Als kantoorhouder wordt Sander Reinders benoemd, voorheen vervangend kantoorhouder en besteller te Haulerwijk.

31 augustus 1977.

07.00 uur: wijziging van 3-cijferig abonneenummer van het net van Haulerwijk (05161), woonplaatsen Haulerwijk en Waskemeer) in 4-cijferige, door voor het bestaande nummer het cijfer 1 te plaatsen.

18 maart 1982.

Het nieuwe hulppostkantoor aan de Slotemaker de Bruïneweg nr 7 wordt geopend door burgemeester Tieme Oosterwijk en oud-wereldkampioen op de schaats Atje Keulen-Deelstra.

22 maart 1982.

Het nieuwe hulppostkantoor aan de Slotemaker de Bruïneweg nr 7 wordt in gebruik genomen. Als bestellers zijn er Auke Huitema, Leendert van der Leij, Ate Mulder, Siete Rinkema en als zaterdagwerker Jelle Huitema.

31 oktober 1991.

Het hulppostkantoor wordt gesloten, wegens omzetting in een postagentschap.

OPENING BURG OOSTERWIJK ATJE KEULEN-DEELSTRA

18-3-1982 Burgemeester Tieme Oosterwijk opent het nieuwe postkantoor van Haulerwijk, met en door het kopen van vieren van het  KNSB jubileum (100 jarig bestaan) met een postzegels van 45 cent van oud-wereldkampioene op de schaats Attje Keulen-Deelstra.

04Hwk253
voormalig postkantoor
Postkantoor Slotemaker de Bruïneweg 7
02Hwk009
53Hwk293
POSTKANTOOR PTT OPENING ATTJE KEULEN-DEELSTRA